17. Operatörlerin Aşırı Yüklenmesi

“+” operatörü sayısal ifadelerde toplama işlemi, metinsel ifadelerde ise birleştirme işlemi yapar. Bir sınıftın iki nesnesini “+” operatörüyle işleme sokarsak C# derleyicisi hata verir. Hata vermesinin sebebi ne yapacağını bilmemesidir. Burada operatörün aşırı yüklenmesi konusu devreye girer. Operatörün aşırı yüklenmesi o operatöre farklı bir görev bir anlam daha yüklemek anlamına gelir.

Aşağıdaki örnekte “+” operatörüne Personel  classından oluşturulmuş nesnelerin maaşlarını toplama görevini ,  “%” operatörüne de Personel classından oluşturulmuş nesnelerin maaşlarını kıyaslama görevini veriyoruz.

Operatörleri aşırı yüklerken dikkat edilecek hususlar.

 • public ve static olarak belirlenmelidir.
 • operator anahtar sözlücü ve operatör işareti kullanılmalıdır.
 • karşılaştırma işaretini aşırı yükleyecekseniz zıttını da aşırı yüklemeniz gerekir.

& , | ve ! operatörlerinin aşırı yüklenmesi önceki uygulamar ile aynıdır. Fakat && ve || operatörlerinin aşırı yüklenmesi için bazı ön koşullar gereklidir.

 • & ve | operatörleri aşırı yüklenmiş olmalıdır.
 • True ve False operatörleri aşırı yüklenmiş olmalıdır.
 • & ve | operatörlerinin parametreleri ve geri dönüş tipleri aynı sınıf tipinde olmalıdır.

Bu ön koşullar yerine getirildiği takdirde && ve || operatörleri kendiliğinden aşırı yüklenmiş olur.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace ConsoleApp3
{
 class Program
 {
   static void Main(string[] args)
   {
     Personel kisi1 = new Personel();
     kisi1.ad = "Cagatay";
     kisi1.soyad = "KIZILTAN";
     kisi1.fakulte = "Mühendislik";
     kisi1.unvan = "Doc.dr";
     kisi1.maas = 5500;

     Personel kisi2 = new Personel(); 
     kisi2.ad = "Hüseyin";
     kisi2.soyad = "KIZILTAN";
     kisi2.fakulte = "Eğitim";
     kisi2.unvan = "Doc.dr";
     kisi2.maas = 3000;

     int toplam = kisi1 +kisi2;

     Console.WriteLine("Maaslari toplami : {0}", toplam);

     string kiyas = kisi1 % kisi2;

     Console.WriteLine(kiyas);

    Console.ReadKey();
   }
 
 }
 class Personel {

   public string ad, soyad, fakulte, unvan;
   public int maas;
  
   // + operatörü için yeni bir anlam belirlenmiştir ; iki adet nesne alır, bunlar operatörün sağ ve sol operantlarıdır ve bunların maaşlarını toplar.
   public static int operator +(Personel p1,Personel p2)
   {
    return p1.maas + p2.maas;
   }
  
   // % operatörü için yeni bir anlam belirlenmiştir ; iki adet nesne alır, bunlar operatörün sağ ve sol operantlarıdır ve bunların maaşlarını kıyaslar.
   public static string operator %(Personel p1, Personel p2) 
   {
    if (p1.maas > p2.maas)
     return "p1 fazla kazaniyor";
    else if (p1.maas < p2.maas)
     return "p2 fazla kazaniyor";
    else
     return "ikisi de eşit kazaniyor";
   }
 
 }
         
}