8. String fonksiyonları ve string üzerinde işlemler

1. STRING SORGULARI
 •  CustomerIDsi VINET stringine eşit olan kayıtlar
      select * from Orders where CustomerID = 'VINET'
 • CustomerID’sinin son harfi E olan kayıtları getir.
   select * from Orders where CustomerID like '%e'
 • CustomerID’sinin ilkharfi E olan kayıtları getir.
   select * from Orders where CustomerID like 'e%'
 • CustomerID’de ortalarda herhangi biryerde e harfi olsun
   select * from Orders where CustomerID like '%e%'
 • CustomerID’de 3. harfi e olsun.
   select * from Orders where CustomerID like '__e%' 
 • CustomerID’de son harfi S olmayan kayıtlar.
  select * from Orders where CustomerID like '__e%[^s]' 
 • CustomerID’de alfabetik olarak l-r arasındaki harflerle başlayan kayıtlar.
  select * from Orders where CustomerID like '[l-r]%' 
 • CustomerID’de ilk harfi l veya r olan kayıtları getir.
  select * from Orders where CustomerID like '[lr]%'
   
2. STRING FONKSIYONLARI

  select UPPER‘örnek yazi’ )    : Verilen parametredeki stringin tamamını büyük harf olarak döndürür.

  select LOWER ( ‘ÖRNEK YAZİ’ )  : Verilen parametredeki stringin tamamını küçük harf olarak döndürür.

  select LEN( ‘Bosluklar dahil boyutu alinacak yazi’ ) : Verilen parametredeki stringin boşluklar dahil harf sayısını verir.

  select LTRIM(‘                    Ornek yazi’)  : Verilen parametredeki stringin sol boşluklarını siler.

  select RTRIM(‘Ornek yazi                ‘)  : Verilen parametredeki stringin sağ boşluklarını siler.

  select LEFT(‘ORNEK YAZI’ , 3)  :  Verilen parametredeki stringin soldan belirlenen sayıdaki karakterini döner.

  select RIGHT(‘ORNEK YAZI’ , 3)  : Verilen parametredeki stringin sağdan belirlenen sayıdaki karakterini döner.

  select substring( ‘Microsoft SQL Server’ ,11,3)  : Verilen parametredeki stringin 11. karakterden itibaren 3 karakterini döner.

  select CHARINDEX(‘@’‘deneme@hotmail.com’ ,1)    : Verilen parametredeki stringde @ karakterini 1. karakterden başlayarak arar ve indexini döner.

  select REPLACE(‘deneme@hotmail.com’ , ‘@’ , ‘@@@’) : Verilen parametredeki stringde @ ile @@@ karakterini değiştirir.