5. Graph (Graf veri yapısı)

Bilgisayar dünyasında bulunan ve gerçek hayatta çeşitli sebeplerle karşılaşılan yapıları temsil amacıyla kullanılan şekillerdir.

Örneğin bir bilgisayar ağını, karakenarları haritasını veya bir karar ağacını graflar kullanarak temsil etmek mümkündür.

Bilgisayar bilimleri çeşitli uygulamalarda karşılaşılan bu yapıları ifade etmek için çeşitli matematiksel ve görsel yöntemlerden faydalanır.

Buna göre bir grafta bulunan varlıklar düğümler ile ifade edilmekte, bu varlıklar arasındaki ilişkiler ise graftaki kenarlar ile ifade edilmektedir.

Grafları kenarların yönlü olup olmamasına göre, yönlü graflar ve yönsüz graflar olarak ikiye ayırmak mümkündür. Ayrıca kenarların değer almasına göre değerli graflar veya değersiz graflar isimleri verilebilir.

 graf2.jpg

 Örneğin yukarıdaki grafta 4 düğümden ve 4 kenardan oluşan bir graf gösterilmektedir. Bu grafı G= ({A,B,C,D} , {(A,B),(A,C),(C,D),(A,D)}) şeklinde ifade etmek mümkündür. Dolayısıyla graflar G= (V,E) şeklinde yanı düğümler ve kenarlar şeklinde yazılmaktadır.

C# Graf İmplementasyonu

Vertex.cs

 class Vertex    //graphın vertexini (köşe) ifade eder.
 {
      public bool wasVisited;
      public string label;

       public Vertex(string label)
       {
          this.label = label;  //vertex ismi
          wasVisited = false;  // Ziyaret edilip edilmediği
       }
 }


Graph.cs

class Graph
 {
       //vertex nesneleri dizisi
      public List<Vertex> vertices; 
      public List<String> verticesName = new List<String>();
     public int[,] adjMatrix;
      public double[,] weightedMatrix;
      public int numVerts;

   //kaç elemanli bir graf olacagini belirleyen constructor
   public Graph(int number) 
   {
    int NUM_VERTICES = number;

    vertices = new List<Vertex>(); 
    numVerts = 0;

    //bu graphi gösterebilmek açısından komşuluk ve ağırlık matrisi olusturuluyor
    adjMatrix = new int[NUM_VERTICES, NUM_VERTICES]; 
    weightedMatrix = new double[NUM_VERTICES, NUM_VERTICES];

    //ilk olusturuldugu sirada olusturulmadıgından tüm vertex arasi bağ hepsi 0
    for (int j = 0; j <= (NUM_VERTICES - 1); j++) 
    for (int k = 0; k <= (NUM_VERTICES - 1); k++)
    {
     adjMatrix[j, k] = 0;
     weightedMatrix[j, k] = 0;
    }
  }

  //diziye yani grafa köşe yani vertex ekler.
  public void AddVertex(string label) 
  {
   if(numVerts<=NUM_VERTICES )
   {
    vertices.Add(new Vertex(label));
    verticesName.Add(label);
    numVerts++;
   }
  }
  
  //köşeleri bağlar her bağlanan köşeye adjmatrix ve mesafeye göre weighted değeri ekler.
  public void AddEgde(int start,int eend,double weight) 
  {
   adjMatrix[start, eend] = 1;
   adjMatrix[eend, start] = 1;

   weightedMatrix[start, eend] =weight;
   weightedMatrix[eend, start] = weight;
  }

  //vertexi ekrana bastirir.
  public void ShowVertex(int v) 
  {
   Console.Write(vertices[v].label + " ");
  }
 
}